Official Gazette nº 28 bis of 9/7/2018

Ibirimo/Summary/Sommaire page/urup.

A. Guhindura amazina/Change of names/Changement de noms

Icyemezo gitanga uburenganzira bwo guhindura izina

- NYIRANKUNDIMANA Christine…………………………………………………............3

- BITWAYIKI GASANGWA…………………………………………………………..........4

- NZABANYURAHE Evariste………………………………………………………….........5

- NTAMBABAZI Jean Baptiste…………………………………………………………........6

- MUKEZA Andy………………………………………………………………………..........7

- SUMWIZA Florence…………………………………………………………………….......8

- NYIRABYATSI Gaudence…………………………………………………………….........9

- UMUKUNDWA Lucie…………………………………………………………………......10

- NTAMUKUNZI Alex…………………………………………………………………........11

- MUHINDO Mussa…………………………………………………………………….........12

- GAHINDA Justin……………………………………………………………………….......13

- MUKESHIMANA Jeanne…………………………………………………………..….......14

- MUSENGASEKURU Judith………………………………………………………….........15

- RWANGO Remy....................................................................................................................16

Ingingo z’ingenzi z’urwandiko rusaba uburenganzira bwo guhindura amazina

- NTAKABURIMPAMVU Josephine………………………………………………….........17

- MANZI Didier Jonathan…………………………………………………….......................17

- NYIRANDAYISABA Immaculée……………………………………………………........18

- NIYIGENA MAPIKI…………………………………………………………………........18

- NTAMBABAZI Florence…………………………………………………………….........19

- NIZEYIMANA Emmanuel…………………………………………………………….......19

- MUNYANEZA Fils…………………………………………………………………..........20

- NYAGATO Angelique……………………………………………………………….........20

- BENEGAHUTU Innocent………………………………………………………….............21

- SEMINEGA Jean Bosco……………………………………………………………….......21

- NSANZABANDI KANEZA…………………………………………………………........22

- MUZIRAMAKENGA Malika………………………………………………………..........22

- NYAMUCENCERA Alexandra……………………………………………………...........23

- UWIMANA Djamira…………………………………………………………………........23

- MUSIKA Jim…………………………………………………………………………........24

- EJONIJYE Xavella…………………………………………………………………….......24

- KARENZI Jean……………………………………………………………………….........25

- MWAMBARI Etienne…………………………………………………………………......25

B. Imiryango/Organisations/Organisations

- AMAHORO BUILDERS……………………………………………………………........26

- LES COMPAGNONS FONTAINIERS DU RWANDA……………………………........28

 

C. Amakoperative/Cooperatives/Coopératives

- KOABU – TWUBAKE………………………………………………………………...30

- KDUM…………………………………………………………………………….........31

- AKABANDO K’IMINSI MAKADAMIA…………………………………………......32

- COTIMR………………………………………………………………………………..33

- KODUBAIMUMU…………………………………………………………………......34

- COTAJANYAC………………………………………………………………………...35

- LA SOLIDARITE – TUZAMURANE………………………………………………....36

- KOABINGE DUSHYIGIKIRANE……………………………………………………..37

- ABAHUJE II………………………………………………………………………….....38

- TEGURA……………………………………………………………………………......39

- COCOIRU……………………………………………………………………………....40

- KARAMA COFFEE………………………………………………………………….....41

- ABAHUZA – MUHANGA……………………………………………………………..42

- ABADAHEMUKA/ TWORORE KIJYAMBERE………………………………….......43

- CO A R KA……………………………………………………………………………...44

- JYAMBERE MUHINZI WA KAWA WA GITI………………………………………..45

- COAMANYA……………………………………………………………………….......46

- COTRA – ABAKORANUMUCYO………………………………………………….....47

- UMUSAMBI………………………………………………………………………….....48

- ABAGAMIJITERAMBERE…………………………………………………………....49

- TWESE – AMAHORO………………………………………………………………….50

- COOPEC/ UBAKA……………………………………………………………………...51

- NYAMARICOO…………………………………………………………………….......52

- TWISUNGANE RUSORORO…………………………………………………………..53

D. RDB: INDUSTRIAL PROPERTY JOURNAL: No 72/2018…………………………..........54

Gazette issue number: 
28
Gazette Date: 
Monday, July 9, 2018
Gazette Issue Type: 
bis